Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm 2016


Từ đồng nghĩa: Ba chục
Tiếng anh: thirty

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải như hình vẽ. Co nhẹ các đốt trên của 3 ngón tay lại 2 lần."

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác