Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm Tiền bạc 2016


Từ đồng nghĩa: Ba nghìn đồng
Tiếng anh: three thousand VND

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Đặt bàn tay dựng đứng trước ngực. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đẩy cổ tay ngã xuống, ra ngoài sao cho bàn tay nằm ngang.