Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ đặt nằm ngang lên mép miệng bên trái rồi kéo từ trái sang phải, sau đó ngón trỏ tay phải chỉ xuống ngực.