Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo


Thành Phố Hồ Chí Minh Đại từ 2016


Từ đồng nghĩa: anh ta, chị ta, ảnh, chỉ
Tiếng anh: he, she

Cách làm ký hiệu
Advertisement


Advertisement