Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Quân sự Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép úp lên giữa ngực, ngực ưởn ra rồi chặt mạnh tay chếch về bên phải, mặt diễn cảm.