Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới
Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020
Advertisement


Từ đồng nghĩa: Người bệnh, người ốm
Tiếng anh: Patient

Người mang một căn bệnh nào đó ở trong người.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Advertisement


Advertisement