Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đưa lên trước miệng, ngón trỏ và ngón cái mở ra, chạm vào, các ngón nắm lại.