Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Số đếm 2016


Tiếng anh: second

Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái làm hình dạng sau. Đặt bàn tay trái trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào người. Ngón trỏ của bàn tay phải chỉ vào ngón trỏ của bàn tay trái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác