Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: ca
Tiếng anh: to sing

Cách làm ký hiệu

"Tay phải co lại như hình vẽ. Đặt bàn tay lên trước miệng. Lòng bàn tay hướng vào trong người. Đưa bàn tay qua trái rồi qua phải. "