Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016


Tiếng anh: rectangle

Cách làm ký hiệu

"Hai bàn tay làm như hình vẽ. Đặt 2 ngón cái và ngóntrỏ ép sát vào nhau. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo 2 tay ra 2 phía một khoảng rộng hơn bàn tay một chút rồi chụm 2 ngón tay lại. "