Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016


Từ đồng nghĩa: thở
Tiếng anh: to breath

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình vẽ. Đặt bàn tay che trước miệng và cách miệng 2 đốt tay. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Các ngón tay hướng lên. Đẩy nhẹ bàn tay vào gần mũi, kéo ra rồi đẩy vào. "