Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay đưa lên trước tầm miệng, tay phải để gần miệng, tay trái để gần tay phải rồi cử động các ngón tay sao cho ngón cái và ngón giữa chạm nhau.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác