Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại đấm vào giữa ngực ba lần, đồng thời nét mặt diễn cảm (hai tay đấm hoán đổi)