Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe, lòng bàn tay hướng vào người đặt hai bàn tay trước tầm hai vai rồi từ từ kéo hai tay vào giữa tầm mặt, hai bàn tay chéo nhau, và từ từ hạ xuống.