Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra, đặt dưới cằm rồi cong vào búng ra nhiều lần đồng thời di chuyển sang trái.