Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Trang phục 2016


Từ đồng nghĩa: vòng kiềng (đeo cổ)
Tiếng anh: necklace

Cách làm ký hiệu

Bàn tay làm theo hình bên rồi đặt úp vào dưới chân cổ và nhấp nhẹ.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác