Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, ngón cái và trỏ chạm nhau đặt gần đuôi mắt phải rồi bật mở hai ngón ra, hai lần.