Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, lòng bàn tay khum, úp chụp hai tay vào nhau.