Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay giơ lên bên phải uốn cổ tay múa cụ thể rồi hoán đổi múa qua bên trái.