Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, chạm các ngón tay lên trán rồi chuyển chạm lòng bàn tay lên trán.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác