Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khác 2016


Từ đồng nghĩa: tao/ tớ/ mình
Tiếng anh: I

Cách làm ký hiệu

"Tay phải làm như hình bên. Chỉ ngón trỏ vào giữa ngực. Lòng bàn tay hướng sang phải"