Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016


Từ đồng nghĩa: xà phòng
Tiếng anh: soap

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại theo hình dạng  bên rồi đặt nằm úp vào ngực.Giữ tay vẫn chạm và xẹ dịch lên xuống vài lần trong khoảng ngắn.