Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Từ đồng nghĩa: mắc cỡ, hổ thẹn
Tiếng anh: shy

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng sau rồi đặt tay nằm úp lên mặt, nhấp nhấp 2 lần. Miệng chu ra.