System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Hải Phòng Khác 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, đưa lên ngang tai, lòng bàn hướng vào tai rồi đưa ra đưa vào tai hai lần.