System experiences unrecoverable breakdown. Please contact system administrator.
Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải chạm cằm.Sau đó đánh chữ cái C, A và đánh dấu hỏi.