Bình Dương Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón út ra, hai đầu mũi ngón út chạm nhau rồi kéo hai tay dang ra hai bên.