Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái ngửa, tay phải làm động tác bấm trên tay trái. Tay trái ngửa, tay phải nắm để thừa ngón út và cử động nhẹ trên lòng bàn tay trái