Không xem được video ?

Tài liệu tham khảo

TT Nghiên Cứu Khiếm Thính CED
 Thành Phố Hồ Chí Minh

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Bồ | của tôi | mập | vừa vừa | cao | vừa vừa

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển