Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, đặt khuỷu tay lên mu bàn tay trái. Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra gác lên nhau rồi đan qua đan lại.