Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai ngón trỏ đặt chéo nhau rồi xoắn xoắn vào nhau.( các ngón kia nắm lại)