Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Khác 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép, đưa lên ngang tai, lòng bàn hướng vào tai rồi đưa ra đưa vào tai hai lần.Ký Hiệu cùng phân loạiKý Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác