Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B , sau đó áp lòng bàn tay phải lên trán.