Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm đưa ra trước rồi làm động tác viết trên không gian, sau đó tay phải vẫn nắm chỉa ngón út ra rồi cử động nhẹ nắm tay.
Advertisement


Advertisement