Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Chữ cái 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giửa xuống.