Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái gập khuỷu, bàn tay nắm, hướng mu bàn tay ra ngoài. Ngón trỏ và ngón giữa của tay phải đặt ngang vào mu bàn tay trái.