Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải úp vỗ vào trán hai lần đồng thời đầu gật.