Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm, đưa lên đập dưới cằm, lòng bàn tay hướng vào trong.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác