Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép ngửa, đặt trước tầm ngực, dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải chống đứng lên lòng bàn tay trái rồi ngã nằm ngửa trên lòng bàn tay trái.