Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ phải chỉ vào ngón áp út ngay chổ đeo nhẫn cụ thể.