Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép, hướng lòng bàn tay ra ngoài, dùng ngón trỏ phải vẽ hai đường thẳng vào lòng bàn tay trái, sau đó đập lòng bàn tay phải vào lòng bàn tay trái.