Học tiếng Anh Lớp 6 - Unit 03

  Quay Lại


3 bài học được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 3
Bài 01: Đại từ chỉ định THESE, THOSE (part 1)

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 02: Đại từ chỉ định THESE, THOSE (part 2)

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video
Bài 04: Cách dùng There is/There are.

Học tiếng Anh Lớp 6
2020

Xem Video


3 bài học được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1 đến 3

Nhà Tài Trợ