mình sinh năm 1998 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Sinh viênXem hồ sơ của các thành viên khác


[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính