Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cẳng tay bắt chéo nhau trước tầm ngực sao cho hai bàn tay úp lên hai vai.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác