Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời tiết Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay nắm bắt chéo hai cổ tay áp sát hai nắm tay lên hai bên ngực.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác