Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau, đưa lên miệng rồi đưa qua đưa lại quanh miệng.