Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép đặt chếch lên trán.