Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái H đặt lên giữa trán.