Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ và ngón giữa xuống, đặt hai tay sát nhau ở trước tầm bụng rồi nhấn xuống lần.