Không xem được video ?

Tài liệu tham khảo

TT Nghiên Cứu Khiếm Thính CED
 Thành Phố Hồ Chí Minh

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Bạn | chạy xe đạp | thích | biểu cảm

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển