Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa gón trỏ ra vẽ một vòng quanh khuôn mặt rồi chỉ thẳng ngón trỏ lên trời.